KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Przewodniczący komisji :

Członek komisji : 

Członek komisji : 

Członek komisji :

Członek komisji :

 

 Zadania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa:

 • kontakt z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową
 • przeglądy Osiedla pod kątem porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie propozycji mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych
 • przygotowanie materiałów z zakresu prac komisji dla Rady i na spotkania z mieszkańcami osiedla
 • ocena realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Osiedla

 


 

KOMISJA KULTURY I OŚWIATY

Przewodniczący komisji : 

Członek komisji : 

Członek komisji  :

Członek komisji : 

Członek komisji  : 

 

 Zadania KomisjiKultury i Oświaty

 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji
 • planowanie działalności promocyjnej Osiedla
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i akademickim
 • inicjowanie i opiniowanie programów działań mających wpływ na warunki życia rodzin
 • ochrona dóbr kultury
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami wychowania dzieci i młodzieży
 • współdziałanie z bibliotekami komunalnymi i innymi placówkami upowszechniania kultury

 


 

KOMISJA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURY

Przewodniczący komisji : 

Członek komisji :

Członek komisji : 

Członek komisji : 

Członek komisji : 

 

 Zadania Komisji Komunalnej i Infrastruktury:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • lustracje utrzymania dróg, placów, zieleńców, parków, podwórek
 • nadzór nad stanem technicznym boisk i placów zabaw dla dzieci
 • inspekcje remontów i modernizacji infrastruktury budownictwa mieszkaniowego w zasobach gminy
 • wyrażanie opinii na sprzedaż i podawanie alkoholu
 • współdziałanie z właściwymi organami w realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzenie kontroli terenu Osiedla w zakresie odpadów lubi innych zanieczyszczeń komunalnych